ewU eUvii mZ Kvwnbx

(Zvi wbRi eYbv)

 

AZxZ hZ`~i gb KiZ cvwi, Avwg Ab Qjgq`i gZ ^vfvweK wQjvg bv| Avgvi kixiUv wQj euvKv, byjv Ges A^vfvweK AvKwZi| Avgvi gb nq Avgvi mB bivkgq mgqi Abyf~wZ Avwg KLbvB fyjZ cvie bv| Avgv`i cvwievwiK Wvvi Avgvi gyLi w`K ZvwKq m~Y wbivkvq hLb ejwQjb, ҇ewU, mwZB Avi Kvb Avkv bB mB K_v kvbvi ci Avgvi h Abyf~wZ nqwQj Zv fvlvq cKvk Kivi gZ bq| AvgvK GKUv nvmcvZvj _K AviKUv nvmcvZvj wewfb wekl wPwKrmKi KvQ bIqv nqQ, wK Zv`i cևZKiB bivkgq Dw, wPwKrmv wevb Gi Kvb wPwKrmv bB|

 

GKUv euvKvbv gi` wbq Avgvi Rb nqwQj| gi`i cևZKwU Ask vbP~Z wQj, `ni cwZwU nvo euvKvbv Ges Gjvgjv Aevb wQj| Avgiv Rvwb h, Avgv`i kixii wkiv I agbxi K` nj gi`| G-iZ `Lv hvwQj h, Avgvi nvojv me euvKvbv Ges Gjvgjv wQj, hvi KviY Avgvi vqyZ A^vfvweK wQj|

 

mw`b Avwg hLb wgbmvUv Ui wgwbqvcwjm knii BDwbfvwmwU nvmcvZvj qwQjvg, nVvr Avgvi kixi KuvcZ i Ki| c_g w`K GUv GK aiYi Kuvcywbi gZ wQj, wK gv^q gv_v _K cv ch cP SuvKzwb w`q Kuvcywb i nq Mj| SuvKzwbi PvU Avwg weQvbv _K gvwUZ co Mjvg| Wvvi `o Gm AvgvK Avevi weQvbvq Bq w`jb| wZwb ejjb, GUvB Avgvi fq nwQj| Zvi GLb mU fvBUvm Kuvcywb ivM nqQ Ges IK evwo cvVvbv Qvov Avgv`i Avi wKQy Kivi bvB|

 

gvUv wdZv w`q Zviv Avgvi kixiUvK k Ki weQvbvi mv_ eua djj| ZeyI Avgvi kixii SvKzwb _vgj bv, wK eua ivLvi KviY Avwg weQvbv _K Avi cojvg bv| w`b ivZ Zviv AvgvK Hfve weQvbvq eua iLwQj, aygv vbi mgq bvm Avgvi euvab Lyj AvgvK vb KivZb| hLb euvab Lyj `Iqv nZ Avgvi kixiUv ZLb kxw_j Ges A_e nq hZ|

 

fvMvw KvK ej, GUv Avwg Rvwb, cP hYv wbq AvgvK euP _vKZ nqQ| Avwg hb hYv mn KiZ cvwi mBRb AvgvK e_vbvkK Jla `Iqv nZ| Avwg hLb GB cw_exZ GmwQjvg Avgvi `hUvI ^vfvweK wQj bv, Zvi Dci GB e_vbvkK Jla LvIqvi Rb Avgvi `hUv w`b w`b Aviv Lvivci w`K hvwQj| hvi KviY cwZ mvn Avgvi nvU AvUvK nZ|

 

kl ch e_vbvkK JlaI Avgvi kixi Avi Kvb KvR nwQj bv| hLb cP SvKzwb i nZ Avwg wPrKvi _vgvbvi Rb wbRi VuvU Kvgo aiZvg, ZvZI hLb KvR bv nZ, ZLb Avwg BbRKkbi Rb wPrKvi KiZvg| `yUv wK wZbU BbRKkb `Iqvi ci Avgvi mB cP hYvi wKQyUv Dckg nZ|

 

hw`b Wvvi e_vbvkK Jla e Ki w`jb, mB w`bUv Avgvi Lye gb co| wZwb Avgvi gvK ejwQjb, wgmm eUvi, GB Alya Ii Avi Kvb KvR ne bv, KviY Zvi kixi GB AlyaUv mq MQ| Avgvi weQvbv _K wZwb mewKQy mwiq djjb Ges ejjb, ҇ewU, Avwg Lye `ytwLZ h, ZvgvK Avwg gviwdb BbRKkb w`Z cvie bv, Zvgvi Rb ay IBUzKzB evwK AvQ| mB mgq Avwg gv bq eQii Qv GKwU gq| Avgvi mB hYvKvZi ivZjv GZv `xN wQj hb klB nZ PvBZ bv| AbKevi GKUz Dckgi Rb Avwg weQvbvi Dci `vcv`vwc KiZvg Ges gb nZ hb mewKQy Avgvi AKvi nq AvmQ| NUvi ci NUv Avb nq co _vKZvg|

 

GKUv Lxwqvb cwievi Avwg eo IVwQ| Avwg hw`I dzj Mmcj gjxZ AvwQ wK Avgvi evev gv Zviv GB gjxZ wQjb bv, Zviv wQjb bvRvib gjxZ| wK Zviv hxK fvjevmZb| Avwg hZ`~i gb KiZ cvwi Avgvi gv memgq AvgvK hxi M ejZb| Avgvi gv evBej wekvm KiZb Ges ejZb h, hx hLb GB cw_exZ wQjb, Mvjxj mvMii Zxi evwji Dci nuU eovZb, ZLb wZwb hgb ivMx my KiZb, GLbv wZwb mB GKB hx AvQb, Kejgv gvbyl hb ZuvK wekvm Ki Ges Zuvi Dci Avv ivL|

 

KvwnbxUv Aviv AMmi nIqvi AvM Avgvi Rxeb NU hvIqv mePq eo AjwKK KvRi mvUv Avwg AvM w`Z PvB, Avgvi euvKvbv, byjv I A^vfvweK AvKwZi kixiUvK AjwKKfve my Kivi PqI Aviv h eo AjwKK KvR Avgvi Rxeb NUQ, mB cwivYi mv Avwg AvM w`Z PvB| Avwg hZB A_e nB bv Kb, Avgvi kixi AKRv nvK bv Kb, hx hw` Avgvi `q _vKb Ze Avwg ^M hZ cvie; wK wZwb hw` Avgvi `q bv _vKb Ges Avwg hw` hxi i viv xZ bv nB Ze ^M hvIqv Avgvi c KLbv me bq|

 

bq eQi eqm Avgv`i bvRvibi cvi ev`vi Wwfmi cPvii gvag Avwg hxK Avgvi ewMZ vYKZv I cfy ej MnY KiwQjvg, cw_exi mePq gnvg KvwnbxwU mw`b Avgvi Rxeb mZ nqwQj| GUv BwZnvmi mePq cyibv Kvwnbx, wK hxi GB cwivYi Kvwnbx cwZw`bB bZzb|

 

ev`vi Wwfm hxi hvecv Rb nIqv _K i Ki Zuvi zkxq gZz Ges cybivbi Kvwnbx mw`b ejwQjb| wZwb ejwQjb Zuvi mB g~jevb nvZ `ywU w`q wKfve wZwb Ai PvL k KiwQjb, Ges Zviv `LZ cqwQj, wKfve ewaii Kvb k KiwQjb, Zviv bZ cqwQj, wK Ki KzivMx wP nqwQj, wKfve QvU GKUv evjKi GKejvi Lvevi wekvj Rbmgy`K Z KiwQjb, wKfve wZwb Mvjxj mvMii Zxi nuU nuU gvbyli KvQ cwivYi evK cPvi KiwQjb, Ges wKfve wZwb Rji Dci w`q nuvUjb wK Wye Mjb bv|

 

mw`b wZwb ejwQjb, hxi GZ KvRi ciI wKfve jvKiv ZuvK ai wbq Mj, Zuvi mB my`i nvZ `ywUK cևK we Kij, Zuvi Kzw`k ekv w`q AvNvZ Kij, mLvb _K `i `i Ki i Ges Rj Zuvi kixi eq wbP Si coZ jvMj, mB ivRKxq i cw_exi gvwU wm nq Mj| mw`b wZwb ejwQjb h, hxi GB Ag~j iB gvbylK Zuvi cvc _K gy Ki Ges Zuvi kixii mg hvZbv K _K gy KiZ cvi|

 

Avgvi kvbv me Mi ga GUvB mePq k M| Gici wZwb Zuvi my`i ^i Mvb MvIqv i Kijb, g`y^i Ges mgv`i hx WvKQb,

wZwb ZvgvK Ges AvgvK WvKQb,

Zuvi QweZ `ynvZ evwoq

wZwb Avgv`i Rb Acv Ki AvQb|

wZwb Avgv`i w`K ZvwKq AvQb,

ejQb, n cwikv fvivv mvbiv

evwo Gmv, Avgvi KvQ Gmv|

g`y^i hx WvKQb, WvKQb, In cvcx Avgvi KvQ Gmv|

 

Zvi cPvi b Ges mB Mvb bZ bZ Avgvi PvL _K Si-Si Ki Ak֓ SiZ jvMj| Avwg `Ljvg Avwg nvUz Mo cv_bv KiwQ, hx, Zzwg AvgvK cwivY Ki| Avwg hLb GBfve cv_bv KiwQjvg Avwg GKwU `kb `Ljvg h, Avgvi `qUv AKvivQb nq AvQ, Avwg RvbZvg h, Avwg GB AKvivQb `q wbq, cvc c~Y `q wbq ^M hZ cvie bv| Avwg `LwQjvg `~i GK cvnvoi Dci GKwU cyibv zk Ges mB zki Dci Djfve GB K_vUv jLv iqQ, wZwb Zvgvi Rb giQb| Avwg ejjvg, hx, GLb Avwg Rvwb h, Zzwg Zv mvab KiQ Ges Avwg Avgvi cvc nZ gy nZ PvB|

 

Gici Avwg `Ljvg GKwU `qi eo GKwU `iRv, hx nU mB `iRvi KvQ Gjb Ges wfZi k bZ Pv Kijb| `iRvi evBi _K aivi Kvb wRwbm wQj bv hv viv evBi _K `iRv Lvjv hvq| hx GKevi mB `iRvq bK Kijb, Ges Kvb cZ wfZii k bZ PvBjb, wZwb wZxqevi bK Kijb, Ges ZZxqevi bK Kivi ci `iRvUv Lyj Mj, hx wfZi cևek Kijb Ges Avwg eySjvg h, wZwb AvgvK cvc _K gy Kijb| Avwg eySZ cvijvg h, Avgvi cvci eo evSvwU Avgvi `q _K bg Mj| hx AvRI Avgvi `q AvQb, hw` wZwb bv _vKZb Avwg eySZ cviZvg|

 

Avwg ev`vi WwfmK ejjvg h, Avwg GKRb mymgvPvi cPviK nZ PvB| wZwb kvfve Avgvi gv_vi Dci nvZ ivLjb Ges AvgvK Avkxev` Ki cv_bv Kijb| ci wZwb Avgvi evev gvK ejwQjb, ҇`Leb, Avcbv`i GB gq GB Avnvb _K hb mi bv hvq, hxi mv_ Zvi h AwfZv GB iKg QvU eqm GB iKg NUbv Avwg AvM KLbv `wL wb|

 

wK Avgvi Rxebi hYv Ki KviY Avgvi Avqy Kg AvmwQj| aygv Avgvi gvqi cv_bvi KviY Avwg GKUz kvw cZvg| Avgvi gvqi hxi myKvix gZvi cwZ hgb wekvm wQj Avgvi evevi ZZUv wQj bv, wK Avgvi evev GKRb LyeB Av`k ew wQjb, wZwb KLbv Avgvi gvK cv_bv KiZ euvav w`Zb bv|

 

hxi cwZ Avgvi gvqi fvjevmv wQj AwZ Mvp| Avgvi gb nq Avwg hZ gvbylK wPwb Zv`i mKji Pq hxi cwZ Avgvi gvqi fvjevmv mePq ewk| hxi cwZ `p wekvm wbq GKw`b hb Avwg Avgvi GB kvixwiK cP AmyZv _K gy nZ cvwi, mB `p wekvm Zwi Kivi Rb Avgvi gv AvgvK me mgq mvnvh KiQb|

 

Aviv KwVb mgq DcwZ nj hLb Zviv AvgvK Pvi Ki nvmcvZvj wbq Mj| Wvvi GwMq Gjb, PviwU _vgvjb, Avgvi w`K fvjvfve ZvKvjb Ges ejjb, ҇ewU, Avgiv Zvgvi G-i KiwQjvg Ges mLvb `Lv MQ h, Zvgvi gi`i cևZKwU Ask vbP~Z, Zvgvi nvojv gvPovbv Ges Gjvgjv| ZvQvov Zvgvi GKwU bZzb wKWwbiI cևqvRb iqQ, KviY cyiYv wKWwbUv w`b w`b Zvgvi kixii e_vK Aviv evove|

 

evev ejjb, bv, Avgvi mvbK my Kivi Rb Avgvi mva hv Kzjvq Avwg Zv KiZ ΓwU Kie bv, wK Avgvi mvbi kixi Qywi PvjvZ w`e bv| Avwg KLbv Acvikbi gyLvgywL nB wb, Kejgv hx Avgvi `qUvK Acvikb Ki my KiwQjb, wK mLvb Kvb `vM bB| Avgv`i Rb hxi mvwaZ KvRjv KZ AvhRbK, AwZ Dg, hvi Kvb g` cwZwqv bB|

 

wgt eUvi, Wvvi Avgvi evevK ejjb, ҇ewUi kixii nvojvi h Aev nqQ m evcvi Avgiv Kvb Avkv `wL bv| Avcbviv IK evox wbq hvb, hZUv me me mgq Avb` ivLyb|

 

mB mgq Avgvi eqm 11, Avwg eySZ cvwi wb h, me Avkv Qo w`q Kejgv gZzi w`b Mvbvi RbB Wvvi AvgvK evox diZ cvwVqwQjb| Avwg Zvi w`K ZvwKq ejjvg, nuv, Wvvi evey, Avwg Rvwb GKw`b Cki AvgvK my Kieb, ZLb Avwg m~Y my I ^vfvweK nq DVe|

 

Avgvi ZLb wekvm wQj, KviY Avgvi wekvm hb `p nq GBRb Avgvi gv memgq Avgvi KvQ Ckii evK cvV KiZb Ges Avgvi Rb cv_bv KiZb| mB w`bjvZ Avgvi gvqi wcq evKjv wQj, ҇h Kn wekvm Ki Zvnvi c mKjB mva Ges Ckii c wKQyB Amva bq|

 

Wvvi ejwQjb kxNB Avwg gviv hve Ges mRbB Zviv AvgvK evox wbq Gjb| Avgvi Aev Aviv Lvivci w`K Mj| c~e Avgvi kixi h AK_ hYv wQj, Gevi evox wdi Avmvi ci Avgvi hYv Aviv ZxeZi nj| KqK mvn Avwg A wQjvg, ewai nq Mjvg, wKQy bZ cvwQj bv Ges GgbwK Kvb K_vI ejvi kw Avgvi wQj bv| gyLi wfZi Avgvi wRnvUv dzj Mj Ges Aem nq Mj|

 

ci axi axi Avgvi AZ KgZ jvMj, kvbvi mgmv Ges wRnvi mgmv wKQyUv Kg Gjv| gb nwQj Kvb cP g` kw AvgvK asm Kivi Rb AvgY KiQ| GB cwiwwZZI gv me mgq Avgvi mv_ cv_bv KiZb Ges AvgvK mvnm w`Zb h, Cki GB AevZI my KiZ cvib|

 

Avwg gb KiZ cvwi bv KZw`b hver Avwg aygv Avgvi gv, evev Ges WvviK Qvov Avi KvDKI Avgvi KvQ cvB wb| Avgvi GKvwKZi H eQijvZ Avgvi KvQ gb nwQj hb Avwg MvUv cw_ex _K wewQb nq AvwQ| GKUv wPv ZLb Avgvi gv_vq Gjv h, Wvvi AvcbvK Avcbvi wcqRb _K Avjv`v KiZ cvib, Avcbvi ezivI Avcbvi KvQ _K mi hZ cvi, wK hxi KvQ _K KD KLbv AvcbvK mivZ cvi bv, KviY wZwb cwZv KiQb, Avwg ZvgvK KLbv Qvoe bv, KLbv cwiZvM Kie bv|

 

myZivs, Avgvi Rxebi GKvwKZi H eQijvZ ivRv`i ivRv Ges cfy`i cfyi m Avgvi NwbZv Aviv wbweo nqwQj| AbK AvgvK ejQ, ҇ewU, Zvgvi wekvm GZUv `p, ZeyI Kb Cki ZvgvK QvUejvZB my Kijb bv?

 

Avwg mUv ejZ cvwi bv| KviY, Ckii c_ Avi Avgvi c_ GK bq| KviY Ckii c_ mePq Dg| GKUv welq Avgvi mB GKvwKZi Ges hYvgq eQii Avwg wkLwQjvg h, Avwg ZLb H Aevi wfZi w`q cfy hxK Aviv ewk KvQ cqwQjvg| wcq ez, wZwb DcZKvq _vKb, wZwb kviYi Mvjvc, Avcwb hw` ZuvK LvRb mLvbB ZuvK cveb| QvqvZ `uvwoq hxK `LZ cveb|

 

mKvj gv AvgvK vb Kwiq iL wbRi KvR Pj MQb| gvS gvS weQvbvi cvk Avwg g`y cvqi k bZ cZvg, fveZvg Avwg bZ cvwQ bv, nqZv gv bxie Avgvi KvQ GmQb| ZLb Avwg GKUv g`y ^i hb bZ cZvg| GUv Avgvi evevi ^i bq, gvqiI Mjvi ^i bq, Avgvi WvviiI Mjv bq; hxB Avgvi m K_v ejQb!

 

c_gw`K Ggb NUj h, wZwb Avgvi bvgi c_g Ask ai g`yfve wZbevi WvKjb| wZwb Avcbvi bvg Rvbb Ges Avcwb Kv_vq AvQb ZvI Rvbb|

 

҇ewU! ҇ewU! ҇ewU!

 

Avwg Di `Iqvi c~e wZwb AvgvK wZbevi WvKjb| Avwg ejjvg, nuv cfy, `qv Ki Avgvi KvQ wKQyY _vK Ges Avgvi mv_ K_v ej, KviY Avwg eoB GKv|

 

wZwb wK Avgvi mv_ wQjb Ges K_v ejwQjb? nuv, wZwb wQjb Ges K_v ejwQjb| wZwb AbK wKQyB ejwQjb, Zvi ga _K Avwg GKUv welq KLbv fyje bv| wZwb AvgvK GB K_vUv ejZb, KviY Avwg Rvwb h, GB K_vUv viv Avwg mePq ewk AvjvwoZ nZvg| mB K_vUv wZwb memgq ejZb, ҇ewU, Avwg ZvgvK fvjevwm| Avgvi gZ byjv Ges weKZ AvKwZi kixii gvbyli w`K mnvbyf~wZi `wZ hx ZvKvjb| Avgvi Pvi eQi eqmx QvU fvB `uvovj hZUv DPZvmb wQj Avgvi kixii DPZv wVK ZgbB wQj| Avgvi gi`i wMUjv dzj w`b w`b eo nq hZ jvMj, Avgvi Nvoi KvQ c_gwU c_g dzj DVj Ges Zvici GKwU GKwU Ki wbPi w`K GgbwK mePq wbPi wMUwU ch dzj DVj| Avgvi Kuva _K `yUv nvZB Kw ch m~Y Aem wQj, mjv Szj _vKZ| Avwg Kej AvyjjvK mvgvb bvovZ cviZvg| Avgvi Nvo GZUvB euvKvbv wQj h, Avgvi _yZwb Gm Avgvi eyK VK _vKZ| GgbwK GB `ytmn KwVb AevZI hx Avgvi Kvb Kvb ejZb h, wZwb AvgvK fvjevmb| Avwg ZvK ejZvg, hx ez, AvgvK ah `vI, KviY Avwg Rvwb hZY Zvgvi fvjevmv Avgvi cwZ AvQ, ZZY Avwg mewKQyB KiZ cvwi| AbKevi wZwb g`yfve ejQb, ҇n Avgvi mvb, Avwg ZvgvK KLbv Qvoe bv, KLbv cwiZvM Kie bv|

 

eziv byb, Avwg hLb byjv wQjvg Ges cw_exi mKj Avgvi Avkv ZvM Ki AvgvK Qo w`qwQj, ZLbI wZwb AvgvK GKBiKgfve fvjemQb Zv Avwg `pfve wekvm Kwi, Ges AvR hLb Avwg m~Y my Ges mej AvwQ Ges Zuvi Rb KvR Ki PjwQ, AvRI Zuvi mB fvjevmv GKBiKgfve Avgvi cwZ iqQ|

 

Avgvi gb co hLb hx Avgvi weQvbvi cvk Gm `uvovZb Avwg ZuvK wRm KiZvg, cfy, Zzwg wK Rvb h, Avgvi e_v `~i Kivi Rb Wvviiv AvgvK Kvb gviwdb BbRKkb w`e bv? Zzwg wK eySZ cviv Avgvi gi`i dzj hvIqv wMUjvi ga wK cP hYv me mgq iqQ!

 

hZw`b hZ jvMj ZZB wPwKrmvi gvag my nIqvi me Avkv w`b w`b kl nq hZ jvMj| kl GKw`b Avgvi evev Avgvi weQvbvi cvk Gjb, Avgvi GB `vgovbv-gvPovbv kixiUv cig Av`i Kvj Zzj wbjb Ges Avgvi weQvbvi cvk emjb| Zvi wegl Mvj eq ASi avi Ak֓ SiZ jvMj| wZwb ejjb, gv gwb, Zzwg Rvb bv Ges nqZv Kvb w`b eySZI cvie bv Zvgvi myZvi Avkvq GB hver KZUv g~j AvgvK w`Z nqQ, Avgvi mewKQyB Avwg Zvgvi Rb wewjq w`qwQ, Avgvi hv wKQy wQj Zvi PqI ewk wKQy Avwg wemRb w`qwQ, hb Zzwg my nI| ewU, Zvgvi wcZv wnmve Avgvi mvai meUzKzB Avwg KiwQ| wK GLb Avi Kvb Avkv Avwg `LZ cvwQ bv|

 

wZwb Zvi igvj ei Ki PvL gyQjb| Avgvi w`K ZvwKq Avevi ejjb, Avgvi gb nq bv h, hx ZvgvK Avi K w`eb| hLvb Kvb e_vi K bvB wZwb ZvgvK mB ^M wbq hveb, Ges ^M hviv AvQb Zzwg Zv`i mv_ _vKZ cvie| GKw`b Zvgvi evevI mLvb Avme, mB w`bwU ewk `~i bq| Wvvi ejQb Lye ZvovZvwoB GUv ne|

 

GLvb GKUv K_v Avwg ej ivLZ PvB h, hw`I gvbyl wnmve Avgvi mg Avkv kl nq wMqwQj, ZLbI Ckii cwZ Avgvi wekvm wQj|

 

GKw`b m~h Wye hvIqvi ci Avgvi e_vi ZxeZv GZ eo Mj h, Avwg Avb nq Mjvg| wZb NUv ci Avgvi gv j Kijb h, Avgvi wbtkvm _g AvmQ, nvZi bvwo `b Av Av kl nq AvmQ, wZwb WvviK WvKjb| Avgvi cixv Kivi ci Wvvi ejjb, ҇kl DcwZ| m Avi KLbv PZbv wdi cve bv| Pvi w`b Pvi ivZ Avwg APZb Aevq co iBjvg| Avgvi cwievii mKjK WvKv nj, Zviv Avgvi gZzi Y YZ jvMj|

 

gb co cg w`b Avwg Avgvi PvL wKQyUv LyjZ cvijvg| Avgvi gv wbPz nq Avgvi w`K ZvKvjb Ges Zvi kxZj nvZwU Avgvi D gv_vq ivLjb| Avgvi gb nwQj Avgvi wfZiUv cyo hvwQj| Zx Qywii djv Avgvi gi`i ga LuvPv gviwQj| gv ejwQjb, ҇ewU, Avwg Zvgvi gv, AvgvK wPbZ cviQ? Avwg K_v ejZ cviwQjvg bv, g`y nvmvi Pv Kijvg| wZwb Zvi nvZ `yUv ^Mi w`K Zzj Ckii cksmv KiZ jvMjb, KviY wZwb eySjb h, Cki Zvi cv_bvi Di^ic AvgvK Zvi KvQ wdwiq w`qQb|

 

IB kvqv Aevq Zvi w`K ZvwKq fvewQjvg, ҇KvbUv GLb Avgvi Kiv DwPZ ne, Avgvi GB hYvKvZi kixi wbq Avwg wK evev gvqi KvQ _vKe; bvwK Avwg Avgvi gvqi evBej _K cov mB ^M hve hLvb Kvb e_v K bB|

 

gb co gv ejZb, ҇ewU, ^M Kvb byjv bB| ^Mi mKjB m~Y my| wZwb ejZb h, ^M Kvb AmyZv ev gZz bB, KviY Cki Zuvi eo igvj w`q mKji PvLi Rj gywQq w`qQb|

 

mB w`b Avwg GKUv cv_bv KiwQjvg, Avgvi gb nq GB cv_bv AbKB KiQ, hx, Avwg Rvwb Zzwg AvgvK cwivY w`qQ Ges Avwg GLb ^M hvIqvi Rb c֯Z| GZ eQi ai Avwg Zvgvi KvQ my nIqvi Rb cv_bv KiwQ, wK Avwg my nB wb| cfy GLb Avwg kl Aevq Gm cQwQ, wK Kie Avwg eySZ cviwQ bv| `qv Ki AvgvK ^M wbq bvI| cv_bvi mgq GKUv Nb AKvi AvgvK XK djj| mg kixi Avwg kxZj GKUv Abyf~wZ Abyfe Kijvg| GK gyn~Zi ga gb nj h, Avgvi mg kixi m~Y Vvv nq MQ Ges Avwg Nb AKvii ga Wye AvwQ| QvU ejv _KB Avwg AKviK Lye fq cZvg, myZivs, mB gyn~Z Avwg wPrKvi Ki Kuv`Z jvMjvg, Avwg Kv_vq? GUv Kvb& RvqMv? Avgvi evev Kv_vq? Avwg Avgvi evevi KvQ hZ PvB|

 

wK eziv, Rxeb Ggb mgq Avme hLb evev Avcbvi m hZ cvieb bv, gv Avcbvi mv_ hZ cvieb bv| Zviv ay ZvwKq ZvwKq `Leb Avcbvi kl wbtkvm, wK GKgv hxB Avcbvi GB gZz c_i mv_x neb|

 

AKvi m~Y hLb AvgvK Qq djj ZLb Avwg mB AKvii ga `xN, mi AKvivQb GKwU DcZKv `LZ cjvg| Avwg Zvi ga cևek Kijvg| wPrKvi KiZ jvMjvg, Avwg Kv_vq? GUv Kvb& RvqMv? gb nwQj Lye `~i _K Avwg Avgvi gvqi ^i bZ cvwQjvg, hLb Avwg gZzQvqvi DcZKv w`qv Mgb Kwie, ZLbI Agji fq Kwie bv, Kbbv Zzwg Avgvi m m AvQ|

 

gb co ZLb Avwg ejwQjvg, GUvB eva nq mB gZzQvqvi DcZKv| Avwg gZzi Rb cv_bv KiwQjvg Ges hxi KvQ cQvbvi Rb AvgvK GB DcZKv cvwo w`Z ne Ges Avwg nvUv i Kijvg|

 

eziv, Avcbv`i hgb Rxeb iqQ, mUv hgb wbwZ, GKw`b giZ ne mUvI Zgwb wbwZ Ges gZzQvqvi DcZKv GKw`b cvwo w`Z ne GUvI Zgwb mZ| Avwg wbwZ h, hw` hx Avcbvi m bv _vKb mB gZzQvqvi DcZKv AvcbvK GKvB cvwo w`Z ne|

 

Avgvi gb coQ bv h, mB vbwU w`bi Avjvq AvjvwKZ nqwQj wK bv| Avgvi gb nj k Ges `p wKQy Avgvi nvZUv aij| Avwg `Lvi cևqvRb gb Kijvg bv| KviY Avwg RvbZvg whwb Avgvi AvZvK iv KiQb Ckii mB cyi cKwe ZweZ nvZ AvgvK ai iLQ wZwb Avgvi nvZ kfve aijb Ges DcZKvi ga w`q wbq Mjb| ZLb Avgvi Avi Kvb fq wQj bv KviY Avwg fvewQjvg h, Avwg evwo hvwQ Ges Avgvi `qUv Avb` fi DVwQj| Avgvi gv ejwQjb h, ^M Avwg GKUv bZzb kixi cve h kixiUv _vKe mvRv, euvKv bq, `vgovbv ev A_eI bq| 

 

Ggb mgq Ggb gayi GKwU myii g~Qbv bZ cjvg hv Avwg Rxeb KLbv wb bvB| Avgiv `ZZvi mv_ PjZ i Kijvg| GK mgq GKUv ck b`xi Zxi Gm `uvovjvg hvi Icvi GKUv my`i I gbvig vb `Lv hvwQj| Avwg Icvi ZvwKq `Ljvg meyR Nvm, wewfb iOi my`i dzj, h dzj KLbv gie bv| Avwg `LZ cvwQjvg Ckii bMii Pvwiw`K mB Rxeb b`x eq PjQ| Avwg `LZ cvwQjvg hviv Ckii glkveKi i viv wP nqwQj, Zviv H b`xi Zxi `uvwoq gayi ^i Mvb KiwQj, Ckii Dχk nvkvbv! Avwg Zv`i w`K ZvwKq `Ljvg h, Zv`i Kviv gi`B Kvb wMU bB, Kvb e_v bB, Zv`i gyLgۇjI Kvb e_vi wP bB| Avwg ejjvg, KqK gyn~Zi ga Avwg IB my`i mxZ `ji mv_ hy nZ hvwQ, h gyn~Z Avwg b`xi Icvi cv ivLe ZLbB Avwg kw wdi cve Ges my I mej nq hve|

 

Avwg b`x cvi nIqvi Rb e nq cojvg, Avwg RvbZvg Avwg GKv bB hxi mB Avwg b`xUv cvi nZ cvie| wVK mB gyn~Z Avwg hxi K_v bZ cjvg, Ges Avwg mv_ mv_ Avgvi m~Y gbvhvM w`q cfyi K_v bZ jvMjvg| Lye g`y^i `q fiv fvjevmv wbq hx ejjb, bv ewU, GLbv b`x cvi nIqvi mgq Zvgvi nq wb| bq eQi eqm Avwg ZvgvK h KvRi Rb Avnvb KiwQjvg mB `vwqZ cvjb Kivi Rb ZvgvK wdi hZ ne| wdi hvI, KviY AvmQ kiZB Zzwg m~Y my nq hve|

 

Avwg hLb `uvwoq cfyi K_v bwQjvg, mB gyn~Z mwZ K_v ejZ Avwg GKUz nZvk nq Mjvg| gb co Kuv`Z Kuv`Z Avwg ejwQjvg, Avwg GLb myLi GZv KvQ, myZvi GZv KvQ Pj GmwQ, GB gyn~Z hx Zzwg Kb AvgvK euvav w`Q? Rxeb Avwg Ggb my`i w`b Avi cvB wb, Avwg ^Mi GKevi KvQ Pj GmwQ, Kb Avwg wfZi hZ cvie bv?

 

ZLb GB wPvUv Avgvi gv_vq Gjv, nvq nvq, Avwg Kb Ggb fvewQ?

 

hxi w`K wdi ZLb Avwg ejjvg, cfy, Avwg `ytwLZ| Zvgvi c_ Avgvi c_ _K Dg| Avwg wdi hve|

 

axi axi Avwg PZbv wdi cZ jvMjvg| ZLb Wvvi ejj mvgbi Mxi gvmjv Avwg wUKe bv| KviY, Gici KqK mvn Avgvi K_v ejvi kw wQj bv, Avgvi wMUjv Aviv eo nZ jvMj| Avwg bZ cjvg Avgvi gv ejQb, ҇`L, wMUjv wK iKg eo Ges w`b w`b Aviv k nq DVQ| wbq Ii hYv Aviv eoQ|

 

Avgvi hYvUv KZ Zxe wQj Avwg KvDKI ejZ cviwQjvg bv, KviY Avwg ZLb K_v ejZ cviZvg bv| byb, GB hYvUv h KZ Zxe wQj Zv Kej Avwg Qvov Avi KD eySe bv, ZxeZvi KviY wPrKvi _vgvbvi Rb Avwg Rvi Avgvi VuvU Kvgo ivLZvg, cvQ Avgvi wPrKvi Avgvi gvqi Nyg f hvq|

 

MxKvj i nj| wgbmvUvi gvwUb kni mKjB RvbZv h, Qv ewU kxNB gviv hvQ| wekvmx Awekvmx mKjB Avgvi weQvbvi cvk Gm AvgvK `L hZ, mB mgq Avwg AwaKvsk mgq APZb _vKZvg| hLb wKQyUv vb wdiZ, Avwg `LZvg KD Gm Avgvi Nvo Av Ki nvZ iL wKQy ejZ Ges Pj hZ|

 

wK Avgvi PZbvi mgq Avwg KLbv Avkv QvoZvg bv| Avwg Rvi K_v ejZ cviZvg bv, wK gb gb Avwg ejZvg, cfy, hLbB kirKvj Avme Avwg my nq hve, ne bv cfy? Avwg KLbv m`n KiZvg bv, KviY Avwg Rvwb hx Zuvi cwZv f Kib bv| hx Zuvi K_v iv Kib| ZvB, Avwg wekvm ai ivLjvg h, wZwb AvgvK kiZ my Kieb|

 

mB Mx AvM gvmi 14 ZvwiL Avgvi gyL K_v wdi Gjv, Gi AvM ek KqK mvn Avwg K_v ejZ cvwi wb, Avwg gvK wRm Kijvg, gv, AvR KZ ZvwiL?

 

wZwb ejjb, AvMi 14|

 

`ycyi Avgvi evev wdi Gjb| Avwg ejjvg, evev, eo PqviwU Kv_vq? `qv Ki PqviwUi Dci GKwU evwjk `vI Avi AvgvK mLvb ewmq `vI| Pqvi emvi Aev Avgvi Ggb wQj h, Avgvi kixiUv euvKv nq gv_vUv nvUzi Dci co _vKZ Ges nvZ `yUv Aemfve `yB w`K Szj _vKZ| Avwg ejjvg, evev, Zzwg hLb Ni _K ei ne `qv Ki `iRvUv e Ki w`q hve, Ges gvK evjv hb m wKQyY GLvb bv Avm, KviY Avwg wKQyY GKv _vKZ PvB| Avwg eySZ cvijvg axi axi Avgvi evev Ni _K ewiq Mjb, AvgvK Kvb ck Kijb bv| wZwb RvbZb Kb Avwg GKv _vKZ PvBjvg| ivRvi mv_ ZLb Avgvi mvvZi mgq|

 

eziv byb, hLbB Avcwb hxi mv_ K_v ejZ PvBeb, ZLbB wZwb AvcbvK mgq w`eb| w`b ev ivZ h Kvb mgqB wZwb Avcbvi mv_ K_v ejZ c֯Z|

 

Avwg `iRv e nIqvi k bjvg| Avwg Kuv`Z i Kijvg| Kx cv_bv KiZ nq Avwg RvbZvg bv| Avwg hxi mv_ mvaviYfve K_v ejZ RvbZvg, Ges GZB KvR nZ| Avwg ejjvg, cfy, gb co KqK gvm AvM Avwg ^Mi GKevi KvQ cQ wMqwQjvg, wK Zzwg AvgvK mLvb XyKZ `vI wb| hx, Zzwg ZLb cwZv KiwQj h, hw` Avwg wdi hvB Zvnj Zzwg AvgvK kiZ my Kie| AvR mKvj Avwg gvi KvQ _K RbwQ, AvR AvMi 14 ZvwiL| hx, Avgvi gb nq Zzwg GLbv GK kirKvj ejQ bv, KviY GLbv AbK Mig| wK cfy, aygv GB eQiUvi Rb Zzwg hw` kirKvjUvK GKUz AvM AvmZ ejZ, Ges AvgvK my KiZ? Avgvi kixii e_v GZ Zxe, hx, Avgvi mni kl mxgv ch cQ MQ| GB e_v Avwg Avi mn KiZ cviwQ bv| cfy Avwg Rvwb bv Zzwg kirKvj ZvwoZvwo i Kie wK bv Ges AvgvK KLb my Kie!

 

Avwg wKQyY Pzc _vKjvg| Pvwiw`K bxie| Avwg Avkv Qvojvg bv| Avgvi gb nq Ab`i Pq Avwg GKUz wfbfve cv_bvUv Kijvg| hZY Avwg hxi Di bv cjvg, ZZY cv_bv KiZ _vKjvg, Aviv GKUy ewk mgq bxie Acv KiZ _vKjvg| wK hLb Kvb Di cjvg bv ZLb Avgvi Kvbv Aviv eo Mj| Avwg ejjvg, cfy, Avwg wK Kie mUv Avwg ZvgvK ejZ PvB| Avwg Zvgvi KvQ _K eyS wbZ PvB| hx kvb| Zzwg hw` AvgvK, Avgvi kixii wfZi Ges evBi m~Y my Ki Zvj Zvnj Avwg 90 eQi eqm ch (hw` Zzwg AvgvK euvwPq ivL), Avwg Zvgvi evK cwZ ivZ cPvi Kie|

 

byb, Cki RvbZb h, Avwg wekfve K_vjv ZuvK ejwQjvg| Avwg Avevi cv_bv Kijvg, cfy, Avwg Zvi PqI Aviv ewk wKQy Kie| hw` Zzwg AvgvK my Ki, Avwg hw` nvUZ cvwi Ges ^vfvweK Ges myfve Avgvi nvZjvK eenvi KiZ cvwi Avwg Avgvi mg Rxeb Zvgvi Rb w`q w`e| Avwg Avi ewU eUvi _vKe bv, m ay ZvgviB, GKgv ZvgviB mw nq hve|

 

GB cwZv Kivi ci Avwg wKQyY bxie _vKjvg, wKQy bZ Pv Kijvg| GBevi Cki AvgvK cyiKZ Kijb| Avwg B bZ cjvg hx AvgvK ejQb, AvmQ AvMi 24 ZvwiL iweevi ejv 3 Uvi mgq Avwg ZvgvK m~Yic my KiZ hvwQ|

 

Avwg Awff~Z nq Mjvg, Avgvi mg kixi Ges AvZvq `p cZvkvi XD Lj Mj| Cki AvgvK wbw` w`b Ges mgq ejQb| wZwb mewKQy Rvbb, ZvB bv?

 

h wPvUv GLb c_g Avgvi gv_vq Gjv mUv wQj, Avgvi gv GK_v bZ cj wbqB Lye Avbw`Z ne| Avwg ZvK hLb GB LeiUv w`e wZwb KZB bv Lywk neb! wZwb hw` mB w`b Ges mgqUv RvbZ cvib KZUv Avbw`Z wZwb neb! hx ZLb Avevi AvgvK ejjb, wZwb ejjb, hZY ch mgq DcwZ bv nq, GK_v KvDK eje bv|

 

Avwg fvejvg, Avgvi gvi KvQ _K Avwg KLbv Kvb wKQy jyKvB wb| GB wekvj LeiUv Avwg Zvi KvQ _K wK Ki jyKve?

 

my nIqvi c~e Avwg axi axi cfyi myL PjZvg, Avgvi fq wQj Kvb KviY hw` Avwg ZvK Am Ki dwj| Avwg ZvB fq cjvg mB w`b Ges mgq RvbvZ|

 

hxi GB K_v b GKUv bZzb gvbyli gZ wbRK gb nZ jvMj| mB Zxe e_v ev Avgvi IB A^vfvweK `qi cP aodovwb Avgvi wfZi Avi _vKj bv, Avwg Avi Abyfe KiwQjvg bv| 24 k AvM kxNB Avme Ges Avwg gy nq hve| Avwg `iRv Lvjvi k cjvg, eySjvg gv fZi XyKQb| wZwb nvUz Mo Avgvi cvk emjb Ges Avgvi gyLi w`K ZvKvjb| hx AvgvK hv ejQb Avwg ZvK Zv ejZ PvBjvg| Zvi KvQ _K K_vUv jywKq ivLv Avgvi Rb wQj mePq KwVb KvR|

 

Avwg gvqi w`K ZvKvjvg, gb nj, gvqi wfZi wKQy GKUv NUQ, ZvK AvRK GZv my`i Ges mZR jvMQ| Avwg gb Kijvg h, Avgvi gvK AvRK GZv fvj jvMQ Zvi KviY njv h, wZwb nqZv Rvbb AvMvgx iweevi Avwg my nq hve| Avwg Avevi Zvi w`K ZvKvjvg Ges Avwg eySZ cvijvg wbqB Zvi wfZi wKQy GKUv NUQ| Zvi PvL `yUvK Avwg Gi AvM GZvUv Dj `wL wb| ZLb wZwb Avgvi KvQ GwMq Gjb Kcvj _K Pzjjv wcQb mwiq wbjb Ges ejjb, gv gwb, Zzwg wK Rvb KLb cfy ZvgvK my KiZ hvQb? Avwg Zv Zv Rvwb, wK Avwg mUv ejZ cviwQjvg bv| wK Avwg bv ejZ cvijvg bv, KviY Avwg wg_v ejZ cviwQjvg bv| ZvB Avwg wRm Kijvg, KLb?

 

gv nm ejjb, AvMi 24 ZvwiL, iweevi ejv 3 Uvq|

 

Avwg ejjvg, gv, Zzwg wKfve Rvbj? Avwg wK fyj Ki ZvgvK ej w`qwQ?

 

gv ejjb, bv, h Cki Zvgvi mv_ K_v ejQb, wZwbB AvgvK Gm GB K_v ejQb|

 

gvqi gyL GB K_v b Avwg Aviv wظY wbwZ njvg h, AvMi 24 ZvwiL Cki Avgvi kixiUvK my Ki w`eb, Avwg my nq hve| Avwg ejjvg, gv, Avwg wK mvRv nq hvwQ? Avgvi kixii wMUjv wK wejxb nq hvQ? wZwb Avgvi w`K ZvwKq ejjb, bv ewU, w`b w`b Zzwg Aviv euvKv nq hvQ, Zvgvi wMUjv Aviv eo nq hvQ|

 

Avwg ejjvg, gv, Zzwg wK GLbv wekvm Ki h, AvMi 24 ZvwiL Cki AvgvK my Kieb?

 

wZwb ejjb, wbq, Avwg wekvm Kwi| ay Avgiv hw` wekvm Kwi, Zvnj mKjB me|

 

AbK AvgvK wRm KiQ h, Avwg Kvb w`b my ne m K_v Avgvi gv wKfve RvbZ ciwQjb| mw`b cfy hLb Avgvi mv_ K_v ejwQjb, ZLb Avgvi cwievii mKj Lvevi Uwej LvIqv `vIqv KiwQj| Avgvi gv hLb PvgP fi Lvevi wbq gyL w`Z hvwQjb, ZLb PvgPwU nVvr Zvi nvZ _K k Ki cUi Dci co Mj| ZLb wZwb Zvi wfZi Ckii ^i bZ cjb, Avwg Zvgvi cv_bv bwQ Ges Zvgvi wekZvi cyivi Avwg ZvgvK w`Z hvwQ| AvMi 24 ZvwiL iweevi weKvj 3 Uvq Avwg ewUK my KiZ hvwQ Ges m wbRI GK_v Rvb, KviY Avwg ZvK BwZc~e Zv RvwbqwQ| myZivs, mw`b Avgvi gv hLb mB ig XyKwQjb, Zvi AvM _KB wZwb GB gnvmyLei RvbZb h K_vwU cfy AvgvK RvwbqwQjb, Avgvi my nIqvi w`b I mgq|

 

 

GKwU bZzb cvkvK

 

 

Avwg ejjvg, gv, Avgvi K_v b| wk Kvj _KB Avwg Kvb cvkvK ev RyZv ciZ cvwi wb| GZv eQi ch Avwg ay GB Nygi cvkvKB ci AvwQ| gv, iweevi weKvj hx AvgvK hLb my Kieb, Avwg Hw`b mܨvq MxRvq hZ PvB| iweevi `vKvb e _vK| gv, hw` Zzwg mwZB wekvm Ki h, hx AvgvK iweevi my KiQb, Zzwg wK AvR weKvj `qv Ki dqviU `vKvb hve Ges Avgvi Rb bZzb cvkvK wKb Avbe? hve wK, gv? 

 

KvRi gvag Avgvi gv Zvi wekvmUvK cKvk Kijb| AekB, AvRB Avwg kni hve, Zvgvi Rb cvkvK wKbe hb Zzwg iweevi ciZ cvi wZwb ejjb|

 

wZwb hLb Mvox ei KiwQjb, Avgvi evev ZvK _vgvjb| ҇Kv_vq hvQ? gv ejjb, kni hvwQ| wZwb wRm Kijb, ҇Kb? ҇ewUi Rb bZzb Kvco Ges RyZv wKbZ hvwQ| ZLb evev ejjb, ҇`L, GLbB Gjv Kbvi cևqvRb bB, Avgiv Rvwb hLb Avgiv ZvK klevi Bq w`e, ZLb Gjv jvMe, Zvi AvM Gjv Kbvi cևqvRb bB evev ejjb| bv, hx ZvK ejQb h, 24 ZvwiL iweevi weKvj wZwb ZvK my Kieb, Ges m GKB K_v wZwb AvgvKI ejQb| ZvB Avwg dqvigU _K Zvi Rb cvkvK wKbZ hvwQ|

 

Avgvi gv mjv wKb evoxZ Avmjb Ges AvgvK `Lvjb| Avgvi gb njv Rxeb Ggb my`i Kvco Avwg KLbv `wL wb| RyZvjvI wQj Lye `vwg Ges my`i|

 

Avgvi mB gnvg~jevb abjv GLbv Avgv`i cyibv wm`yKi wbP hZ Ki ivLv AvQ, mB ivRKxq bxj iOi my`i Kvco GLbv Avwg hZ Ki Zzj iLwQ|

 

hZ w`b ch GUv wQo bv MQ cPvi Kivi mgq cyjwcUi Dci Avwg GB cvkvKB ciZvg| Avwg ejwQjvg, gv, hLb Avwg GB my`i cvkvKUv ciZ cvie Ges GB RyZvUv cvq w`q mvRv nq `uvovZ cvie, ZLb wK AvgvK Lye my`i jvMe bv?

 

KD hLb AvgvK `LZ AvmZ, Avwg ejZvg, gv, Avgvi Kvco Ges RyZvUv Avgvi ez`i GKUz `LvI| c_g Zviv Avgvi gyLi w`K ZvKvZ, Zvici Avgvi Kvco Ges RyZvi w`K ZvKvZ Ges kl Avgvi gvqi gyLi w`K Pq _vKZ| Avwg Rvwb Zviv AvgvK wbq A~Z wKQy fveZ, wK Avwg Rvwb 24 AvM wK NUZ hvQ|

 

nuv, ZLb AbK jvKiv wQj hviv Avgvi cvk `uvwoq ejZ, hw` AjwKK KvR `LZ cvB, Kejgv ZLbB Avwg wekvm Kie| wK AjwKK KvR `Lvi AvM Avcwb hw` wekvm bv Kib, Ze AjwKK NUbv NUvi ci Avcwb Ab hyw `wLq Awekvm Kieb| Avgv`i GKRb cwZekx whwb Lxwqvb wQjb bv, wZwb 24 k AvM iweevi weKvj 3 Uvq Avgv`i evoxZ AvmZ PvwQjb KviY wZwb `LZ PvwQjb h, hx Gm AvgvK my mej Ki Zvjb wK bv| wZwb Avgvi w`K ZvwKq ejjb, ҇kvb, mw`b hw` Avwg `wL h, Zzwg m~Y my nq mvRv nq `vwoqQ, mw`b h Avwg Kej GKRb Lxwqvb ne ZvB bq, Avwg GKRb cwUKvjI ne| wK, AvRI wZwb cwivY cvb wb|

 

23 AvM kwbevi weKvjejv| Avgvi KvQvKvwQ _vKZ hb cvib, GBRb Avgvi gv Avgvi cvki GKUv weQvbvZB me mgq Zb| m ivZ hLb wZwb AvgvK kv `Ljb, ZLb Avwg Nywgq cowQjvg| ivZ nVvr Avwg RM DVwQjvg| Rvbvjv w`q Puv`i Avjv Avgvi weQvbvi cvqi KvQ Gm cowQj| Avwg bZ cvwQjvg KD KD hb weoweo Ki wKQy ejwQj, gb KiwQjvg, Avgvi evev Avgvi gvqi mv_ Av Av Kvb K_v ejQb| Zvici Avwg `LZ cjvg KD Avgvi weQvbvi cvk nvUz Mo em nvZ `yUv Puv`i Avjvi w`K evwoq w`q cv_bv Ki PjQb| Avgvi gvqi Mvj eq Ak֓ Si cowQj Ges wZwbB Avgvi cvk Gm cv_bv KiwQjb, cfy hx, ewUi Rxeb Avwg GKRb Av`k gv nZ PqwQ| Zvgvi welq ZvK wkv w`Z Avwg mvagZ Pv KiwQ| hx, Avwg GLbv Zvi KvQ _K Avjv`v nB wb| wK Zzwg hLb ZvK my Kie, ZLb hLvb Zzwg PvI Avwg ZvK mLvb hZ w`e, GgbwK Svwez mgy`i Icvi njI| KviY, AvMvgxKvj Zzwg Zvi Rb hv KiZ hvQ Zv GB hver KD KiZ cvi wb, m Zvgvi, m KejB Zvgvi| AvMvgxKvj mB w`b| Zzwg ZvK my Kie, Kie bv hx? 

 

Avwg Avevi Nywgq cojvg| Avwg Avi cv_bv KiZ cviwQjvg bv, wK gv Avgvi j cv_bv KiwQjb| KviY, Zvi KviYB Avwg AvR Ckii Dci wekvm ivLZ cviwQ Ges Zvi KviYB Avgvi myZv GmQ|

 

iweevi mKvj| Avgvi evev fvBevb`i mvۯzj wbq Mjb| Zviv AvgvK ejj h, evev mw`b Avgvi Rb Lye `ytLfiv `q wbq mKji KvQ cv_bv PvwQjb Ges ejwQjb h, w`b w`b Avgvi Aev Aviv Lvivci w`KB hvQ, GKgv Ckii Avh KvR Qvov Avgvi c gZz Govbv me bq|

 

Avwg Avgv`i cvjKK ejjvg hb mB w`b 3 Uvi mgq wZwb DcwZ _vKb, wK wZwb ejjb, H mgq Zvi wkKvMvZ GKwU Riwi GvcqbgU AvQ, bv MjB ne bv, wZwb wiKq Kijb hw` Avwg my nB hb ZvK dvb Ki Rvbvbv nq|

 

Avgvi gv wKQy ez`i wbgY Kijb, ejjb, `yUv 30 wgwbU AekB Avmeb, KviY ejv 3 UvB mB mgq|

 

Zviv ejv `yUvi mgq Gm cQvjb| ejjb, wgmm eUvi, Avgiv GKUz ZvovZvwo Gjvg, KviY hv NUZ hvQ Avgiv Zv wgm KiZ PvB bv| myZivs, Avgvi myZv cvwi mgq Zviv Avgvi Pvwiw`K wQjb, cwiekUv wVK GgbB wQj| wZbUv evRvi 15 wgwbU AvM Avgvi gv Avgvi weQvbvi cvk Gjb| Avwg ejjvg, GLb KqUv evR, gv? wZwb ejjb, hx ZvgvK my Kivi Avi 15 wgwbU evwK AvQ|

 

Avwg ejjvg, gv, AvgvK wfZi wbq Pj Ges eo PqviUvq ewmq `vI| wZwb AvgvK wfZi wbq Gjb Ges Avgvi GB euvKv kixiUvK Pqvii Dci ivLjb Ges Avgvi cvk evwjki Vk w`jb| Avgvi Pqvii Pvicvk nvUz Mo emv evKx mevBK Avwg `LZ cjvg| Avgvi Pvi eQi eqmx wk fvBwUK `LZ cjvg| Avgvi GB euvKvbv kixii DPZv, Zvi `vwoq _vKv DPZvi mgvb| mI Avgvi cvk nvUz Mo emj Ges ejj, ҇evb, Zzwg h Avgvi Pq Aviv j^v nq hve, mB mgqi Avi ewk evwK bB|

 

wZbUv evRvi `k wgwbU AvM Avgvi gv RvbZ PvBjb h, Avwg Zv`i KvQ ZLb wK Avkv KiwQjvg| Avwg ejjvg, gv, cv_bv i Ki, KviY, hx hLb Avmeb Avwg ZLb cv_bviZ Aevvq _vKZ PvB| Avwg Zvi Kvbv Ges cv_bv bZ cjvg, wZwb cv_bvq Abyiva KiwQjb, hb hx Zuvi cwZv iv Kib Ges Gm Avgvi kixi my Kib|

 

hx hfve Gjb

 

ZLb Avwg PZbv nvivB wb, wK Ckii AvZvi ga nvwiq wMqwQjvg| Avwg Avgvi mvgb j^v Ges DuPz `yB mvwi MvQ `LZ cvwQjvg| Avwg `Ljvg, gvSLvb `uvovbv MvQUv axi axi Zvi j^v kixiUvK euvwKq AvbZ jvMj, Ges GKmgq Zvi mevP P~ovwU gvwUi mv_ Qyuq Mj| MvQi j^v kixiUv euK gv_vUv gvwUZ jM iBj| Avwg AevK nq wPv KiZ jvMjvg h, Kb GB j^v MvQUv euvKv nq gvwUK k Kij| ZLb Avwg mB c_i cv hxK `LZ cjvg, wZwb MvQjvi wfZi w`q nuU AvmwQjb, ZuvK AvmZ `L GKBfve Avgvi `qUv AvMi gZB AvjvwoZ nq DVj| wZwb mB euvKvbv MvQwUi cvk Gm `uvovjb| wZwb GK gyn~Z MvQwUi w`K ZvKvjb Ges Avwg Avh nq fvewQjvg h, GLb wZwb wK Kieb| Avgvi w`K ZvwKq GKUz nvmjb Ges Zvici euvKvbv MvQi Dci Zuvi nvZ ivLjb| DP k Ki MvQwU nVvr Abvb MvQi gZ Avevi mvRv nq `uvwoq coj| Avwg ejjvg, AvQv, Zvnj IUv AvwgB, wZwb Avgvi kixi k Kieb Ges ZLbB k Ki Avgvi nvojv h_vvb Gm hve Ges Avwg mvRv nq `uvovZ cvie Ges my nq hve|

 

nVvr Avwg bZ cjvg hb GKUv So QyU AvmQ| Avwg evZvmi MRb bZ cjvg| mB ki PqI Rvi Avwg wPrKvi Ki ejZ _vKjvg, ҇Zvgiv wK bZ cvQ bv wZwb AvmQb? wZwb Gm coQb| nVvr kwU _g Mj| mewKQy hb kv Ges wi nq Mj, Ges Avwg RvbZvg h, GB wbZvi gaB hx Avmeb| Avwg mB eo PqviUvi Dci co AvwQ Avkvnxb, A_e| ZuvK `Lvi Rb Avgvi `qUv evKzj nq DVj| nVvr ZLb Avwg GK UzKiv mv`v gNi gZ `LZ cjvg| Avwg hvi Rb Acv KiwQjvg GUv mB gN wQj bv| ZLb mB gNi fZi _K hx GwMq Gjb| GUv Kvb `kb wQj bv| ^cI wQj bv| Avwg hxK `LZ cqwQjvg| wZwb hLb axi axi GwMq AvmwQjb, Avwg Zuvi gyLi w`K ZvwKq iBjvg| mePq AevK Kivi gZ h welqwU Zv nj hxi PvL| wZwb j^v, mycyil Ges Avjv weQywiZ mv`v cvkvK ciwQjb| gvSLvb _K `yfvM Kiv Lqwi Pzjjv XD Ljvbv Aevq Zuvi Nvo `yB cvk Gm coQ| Zuvi PvL `yUvK Avwg KLbv fyjZ cvie bv| hLb Avgvi kixiUv cP Amy wQj Ges ZLb hw` AvgvK KD hxi Rb wKQy KiZ ejZ, ZLb Avwg bv ejZvg| wK Zuvi mB PvLi `w Ggb civgx wQj h, mB `wi cfve Avwg cfyi Rb bZzb AvZv msMևni Dχk wbRK DrmM Ki w`qwQ|

 

axi axi wZwb Avgvi w`K `ynvZ evwoq w`q GwMq AvmZ jvMjb| Avwg Zuvi `ynvZi ga ciKi ZweZ wP `LZ cjvg| wZwb hZ KvQ AvmwQjb, Avwg ZZ ewk Abyfe KiZ cviwQjvg| hLb wZwb mwZB GKevi KvQ Gm Mjb, ZLb wbRK Avgvi Lye QvU Ges ZzQ gb nZ jvMj| Avwg wQjvg mKji fyj hvIqv GKUv weKZ kixii byjv gq| ZLb wZwb Avgvi w`K ZvwKq GKUz nvmjb, Avgvi fq Avi iBj bv| wZwb Avgvi hx| Zuvi `w Avgvi PvL `yUvK Zuvi cwZ wi Ki ivLj, cg, m`h Ges nc~Y mB `w GKgv hxi Qvov Avi Kviv bvB| hxi gZ PvL AvQ Ggb gvbyl Avwg ewk `wL wb| hLb mB iKg cg Ges mnvbyf~wZc~Y PvLi Kvb gvbylK Avwg `wL, Avgvi BQ nq hb Avwg Zv`i KvQ KvQ _vwK| GB Rb me mgq Avgvi ga GB Abyf~wZwU KvR Ki, hb Avwg cwZwU gyn~Z hxi mv_ _vKZ cvwi|

 

hx Gjb Ges Avgvi Pqvii cvk Gm `uvovjb| Zuvi Kvcoi GKwU Ask Avgvi Pqvii Dci Gm coj| Avgvi nvZ `yUv hw` Aem bv _vKZ, Ze Avwg Zuvi mB KvcoUv Qyq `LZvg| Avwg fvewQjvg wZwb hLb AvgvK my KiZ Avmeb, Avwg Zuvi mv_ K_v ej ZuvK Abyiva Kie, hb wZwb AvgvK my Kib; wK GKwU K_vI Avwg ejZ cviwQjvg bv| Avwg ay GK `wZ Zuvi w`K ZvwKqwQjvg Ges ZuvK evSvZ PvwQjvg h, Avgvi Rxebi Zuvi cևqvRb KZUv| wZwb wbPz njb Avgvi w`K ZvwKq g`y^i ejjb| Avwg GLbv mB K_vjv bZ cvB, KviY mjv Avgvi `q jLv iqQ, ҇ewU, Zzwg memgq ahkxj, `qvjy Ges ni wZwb g`y^i ejwQjb| K_vUv b Avgvi gb nwQj Avwg hw` hxi K_v GBfve bZ cvB, Zvnj Avwg Aviv 15 eQi GBfve euP _vKZ cvie| wZwb ejjb, Avwg ZvgvK my^v, Avb` Ges myL w`wQ| Avwg `LwQjvg wZwb nvZ evwoq w`qQb, Avwg Acv KiwQjvg| Avwg Avgvi gi`i wMUjvi Dci w`q Zuvi nvZi k Abyfe KiwQjvg| gvbyl AvgvK ej, GB K_v evi evi ejZ Zvgvi wK Kvw Avm bv? bv, KviY Avwg hZevi GB K_vjv ewj ZZeviB Avwg Zuvi k Abyfe KiZ cvwi|

 

wZwb Avgvi gi`i gvSvgvwS chvqi GKwU wMU k Kijb| m m Avgvi kixii wfZi w`q Avb eq Mj| `yUv D nvZi wfZi Avgvi `qUvK wbq KD hb Pvc w`j, Ges Zvici hLb Qo w`j ZLb Avgvi Rxeb c_gevii gZ Avgvi wbtkvm-ckvm ^vfvweK nj| mB D `ywU nvZ Avgvi cvKjxZ k Kij Ges Avwg eySjvg Avgvi mgmv `~i nq Mj, Ges bZzb Kvb wKWwbi Avgvi `n Avi cևqvRb bB| ZLb Avwg hxi w`K ZvwKq fvewQjvg h, wZwb ay Avgvi wfZiUvB my Kieb wK bv| hx nvmjb Ges Avwg Avgvi mB wMUjvi Dci Zuvi nvZi Pvc Abyfe Kijvg Ges hLb wZwb gi`i gvSvgvwS k KiwQjb, ZLb myomywoi gZ GKUv Abyf~wZ Avwg Ui cvwQjvg| GB Abyf~wZUv wQj hb we`yZi cevn kixii fZi w`q hvwQj Ggb, Avwg mvRv nq Avgvi cvqi Dci `uvwoq Mjvg, GB h, GLb hgb Avwg cyjwcU Avcbv`i mvgb `uvwoq K_v ejwQ| hx Avgvi kixii fZi Ges evwni Dfq w`KB my Kijb| 10 mKi ga hx Avgvi mg AmyZv, K, e_v `~i Ki w`jb Ges AvgvK my Kijb| cw_exi Wvviiv hv KiZ cvib wb, hx KqK gyn~Zi ga Avgvi Rb Zv Kijb| gnvb wPwKrmK GUv Kijb Ges h_vh_fveB Kijb|

 

Avcwb ejeb, ҇ewU, hLb Zzwg Pqvi _K jvd w`qwQj, ZLb Zvgvi Abyf~wZ Kgb wQj? wbR wbR hw` Avkvnxb, byjv ev A_e bv nIqv hvq mB AwfZv KLbvB KvDK ej eySvbv hve bv| AvkvnZfve Pqvi co bv _vKj Avcwb KLbvB mB Abyf~wZ eySZ cvieb bv| Avwg `o gvi KvQ wMq ejjvg, gv, Qyq `L Zv Avgvi wMUjv `~i nq MQ wK bv?

wZwb Dci _K wbP ch Avgvi gi` k Ki `Ljb Ges ejjb, nuv, mjv Pj MQ| Avwg nvoi k bZ cqwQjvg, ewU, Zzwg m~Yic my nq MQv, mBRb Ckii cksmv Ki|

 

Avwg Pvwiw`K ZvKvjvg, wcQb Avgvi Pqvii w`K ZvKvjvg, Avgvi Mvj eq Ak֓ Si coZ jvMj| Avgvi mg kixiUv nvv nq Mj, KviY Kvb e_v wQj bv; Gi AvM GK gyn~ZI e_v Qvov Avwg _vKZ cvwi wb|

 

wbRK Avwg AbK j^v `LZ cjvg, Gi AvM euvKv nq eyKi mv_ Avgvi nvUz wgkwQj| wMUjv `~i nq MQ, gi` mvRv nq MQ, Avwg Avgvi nvZ`yUv Dci DVvjvg Ges k~Y Nywm gvijvg| Avgvi nvZ PZbv wdi GmQ, mjv Avi Aem bvB|

 

ZLb Avwg `Ljvg Avgvi mB QvU fvBUv Pqvii cvk `uvwoq iqQ| Zvi QvU Mvj eq Avb`i Ak֓ Si cowQj| Avwg bZ cvwQjvg Avgvi w`K ZvwKq m ejwQj, Avwg `LwQ evb Pqvi _K jvwdq coQ, Avwg `LwQ hx Avgvi evbK my KiQb| m mwZB Lye AevK nq wMqwQj| ZLb Avwg mB k~Y PqviUv Avgvi gv_vi Dci Zzj k~Y Zzj ejjvg, ҇`L, Avwg h Ckii mev Kwi, wZwb wK KiZ cvib!

 

ZLbI hx mB Avgvi QvU fvBqi wcQb `uvwoqwQjb| Avgvi cvqi Zjv _K gv_vi Dci ch wZwb `LwQjb| Avwg mvRv Ges ^vfvweK nq `uvwoqwQjvg| Zuvi PvL ZvwKqwQjvg, ZLb wZwb g`y^i AvgvK hv ejjb Avwg mUv AvcbvK ejZ PvB, ҇ewU, Zvgvi `qi GZw`bi h my nIqvi Zxe BQv, mB BQv Avwg c~iY Ki w`wQ, Zzwg ^vfvweK Ges m~Yic my| GLb Zzwg my^vi AwaKvix| Zzwg m~Yic my, KviY Avwg ZvgvK my KiwQ| 

 

V

Translator:

Evangelist Masum

 

 

The Betty Baxter Story in English
 


Betty Baxter Homepage

Home | Elwin's Directory | Margit's Directory | Ministry Links